• wydrukuj zawartość strony
  • zmień kontrast na stronie
  • zmniejsz rozmiar czcionki
  • zwiększ rozmiar czcionki

Nabór Partnera 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.1527 z późn.zm.), ogłasza otwarty konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Typ projektów A. Nr konkursu: RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19

Załączniki do strony:
Data publikacji: 2019-09-27 21:34:48 Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach
Data modyfikacji: 2019-09-27 21:34:48 Osoba publikująca: Justyna Smalec Liczba wejść: 11937